ابتکار ایتالیایی‌ها برای معضل آلودگی هوا

گزارشی حمید معصومی نژاد از شهر رم و استفاده از دوچرخه وخودروی برقی اجاره ای در رم، بعنوان فرمولی برای تامین هوای پاک.