مصاحبه با علیرضا فغانی

گفتگوی گرم و صمیمی با علیرضا فغانی و پدرش در شبکه ی ورزش