کارگاه نهج البلاغه در خانه-حکمت بیستم-35

کارگاه نهج البلاغه در خانه

حکمت بیستم

موضوع : چشم پوشی

معاونت فرهنگی و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز