آموزش شلیک با ضد زره جاولین! توسط نیرو های اوکراینی

این بار آموزش شلیک با ضد زره جاولین! توسط نیرو های اوکراینی.
https://www.baladmirza.com/