برقکار رفع اتصالی در آذر 1401

برقکار رفع اتصالی وسایلی که برای مصرف در نظر گرفته شده اند و برای مصارف خود استفاده می کنیم، قسمتی که جریان الکتریکی از مسیری غیر از مسیر مصرف کننده ها عبور می کند و مقدار این جریان بیشتر از فیوز و مجاز است، در مدار آن، نتایج حاصل خواهد شد. بدست آمده برای R برای این منظور به برقکار ساختمان حکیمیا جهت تعمیر اتصال نیازمندیم.
https://omigo.ir/r/6r1r
یک برقکار رفع اتصالی در این مواقع باید یک کلید مینیاتوری برای محافظت از مدارها و سیستم های الکتریکی ساختمان بر سر راه مصرف کننده قرار دهیم. ابتدا برقکار ساختمان قزل قلعه باید فیوز را چک کند. در برخی موارد، فیوز دارای آمپر کم است و نمی تواند بار اضافی را تحمل کند، در این صورت فیوز باید بلافاصله تعویض شود.