ربا

ربا
ربا به این صورت است که دو یا چند نفر به صورت کتبی یا شفاهی معامله ای را انجام می دهند اما معادل همان پول را دریافت نمی کنند و اضافه می گیرند یا پولی را قرض داده و اضافه دریافت می کنند که در قانون اسلامی این عمل جرم بوده و دارای مجازات می باشد.
مجازات آن نیز: جریمه نقدی، ۷۴ ضربه شلاق، ۶ ماه تا سه سال حبس
حامیان عدالت