حرکت جالب دوچرخه سوار در حین مسابقه

دوچرخه سواری که حین مسابقات نشان داد نیروی ذهن بسیار بیشتر از آمادگی جسمانی است