آموزش ورد - بخش پنجم - قالب بندی متن

تغییر دادن فونت
تغییر دادن اندازه متن
تغییر دادن فونت
توپر کردن مایل کردن و زیر خط دار کردن
بالانویس یا زیر نویس کردن متن
تغییر دادن حالت متن
تغییر دادن رنگ متن
به کار بردن جلوه‌های متنی
به کاربردن تنظیمات برای یک سبک فونت
پررنگ کردن متن
خط زدن متن
کپی کردن قالب بندی متن
حذف کردن قالب بندی متن
تنظیم یک فونت پیش فرض برای همه اسناد جدید