گفتگوی مهدی تاج با عادل فردوسی پور در برنامه 90

گفتگوی داغ مهدی تاج در رابطه با کیفیت لباس های تیم ملی و بازی های تدارکاتی در برنامه ی 90