روایت تکان دهنده شهاب حسینی درباره امام حسین (ع)

شهاب حسینی بازیگر مطرح کشور مدتی پیش صحبت هایی شنیدنی درباره امام حسین (ع) بیان کرد.