خواص بی نظیر گیاه شاه تره

خواص بی نظیر گیاه شاه تره استفاده از عرق شاهتره نیز خواص بسیاری خوبی دارد و خطرات استفاده مستقیم از گیاه را نیز ندارد