سوختگی بر اثر محلوله لوله بازکنی

شما میدانید که هنگامی که میخواهید برای گرفتگی لوله از محلول های لوله بازکنی استفاده کنید خطر سوختگی بر اثر ریختن این مواد به روی بدن وجود داد
پس بهتر است اگر میخواهید این کار را انجام دهید با احتیاط کامل و هم چنین اگر گرفتگی لوله ها شدید بود با تماس له لوله بازکنی های ماهر و سرویس لوله بازکنی ها این کار را به عهده ی آنها بگذارید تا از آسیب های احتمالی به دور باشید
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-206/927117-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7