بیماری اسلیپ یا لغزش سر استخوان ران چیست

بیماری اسلیپ چیست. در چه مواردی سر استخوان ران در ناحیه اپیفیز دچار لغزش و سر خوردگی میشود. چه عواملی احتمال بروز بیماری اسلیپ یا لغزش اپی فیز سر استخوان ران را بیشتر میکند.