واکنش وزیر دفاع آمریکا بعد از سخنرانی سرلشکر سلیمانی در همدان

کلیپی از سخنرانی اخیر سرلشکر سلیمانی در حمایت از ملت ایران و رئیس جمهور

واکنش وزیر دفاع آمریکا یک روز بعد از سخنرانی سرلشکر سلیمانی
#Mattis

+ زیرنویس انگلیسی

توضیحات در »» http://bonyana.com