ویدیو سه گل ایستگاهی در یک بازی از میهایلوویچ

سه گل ایستگاهی استثنایی از سینیشا میهایلوویچ با لباس لاتزیو در یک بازی و مقابل سمپدوریا در سال ۱۹۹۸