جت پرینتر اتوماتیک 820

تاریخ زن دستی و اتومات دارای 10 حافظه پیام ودارای 99 حافظه پیام و دارای ارتفاع 13 میلیمتر و دارای دیگر امکانات میباشد
09912096762کشاورز