خبر حضور بازرسان آژانس در ایران

خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری دوشنبه (۲۲دی) در پاسخ به سوال یک خبرنگار مبنی بر اخراج بازرسان از ایران گفت: اگر استناد نماینده مجلس به بند ششم قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها باشد؛ بر اساس آن نظارت فراپادمانی متوقف می‌شود و به منظور اخراج بازرسان آژانس نیست.