مطالبه طلب

هزینه دادرسی دعوای مطالبه طلب چقدر است؟
اگر از طریق اجرای ثبت باشد که هزینه نیم عشر یا پنج درصد است.
اگر از طریق دادگستری و صدور اجراییه باشد که هزینه بسیاز اندک دارد.
اگر از طریق دادگاه باشد و همراه دادخواست ارائه شود حدود ۳/۵ درصد از ارزش خواسته به عنوان هزینه دادرسی گرفته می شود.
منبع سایت حامیان عدالت