من پشت صفرها عدد یک می گذارم

اتاق کودک -◄ دکترین و استراتژی برای کودکان -◄ دوره تربیت مدرس استراتژی کودکان توسط دکتر حسن عباسی -◄ جلسه 36 -◄ 91/9/25 -◄ رویکرد آیت مدار 23 - من پشت صفرها عدد یک می گذارم - https://Gap.im/hayat66 - https://eitaa.com/hayat66