جت پرینتر دستی و اتومات

تاریخ زن دستی واتومات دارای 10 حافظه پیام و دارای 99 حافظه پیام و دارای ارتفاع چاپ13میلیمتر و دارای دیگر امکانات میباشد
09912096762کشاورز