قرابیه گردویی - کلوچه گردویی

قرابیه تبریز مثل قرابیه ترکی است. این مدل قرابیه اقلام کمی داره و سریع آماده میشه . با انواع مغز هم درست میشه .