رباط صلیبی کشیدگی یا پارگی

بهترین فیزیوتراپی در اصفهان درمان کشیدگی رباط صلیبی زانو در مجموعه دکتر قولنجwww.drgholenj.com

دو نوع رباط به نام های خلفی و قدامی مهم ترین ها در نگهداری و ثبات زانو دارند. رباط های سر زانو به

گونه ای هستند که انعطاف زانو را تحت کنترل دارند.