نخستین صحبت ‌ها پس از دریافت واکسن ایرانی کرونا

طیبه مخبر، دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام اولین داوطلب دریافت واکسن کرونای ایرانی گفت: امیدوارم این فرآیند علمی به نتیجه برسد.خوشحالم، ولی نه فقط از اینکه به عنوان اولین نفر واکسن را تزریق می کنم، بلکه از اینکه این فرآیند علمی به خوبی در کشور پیش رفته است.