شرایط ثبت نام دانشگاه علوم انتظامی امین

ثبت نام دانشگاه علوم انتظامی امین ماه مهر هر سال انجام شده و متقاضیان ورود به این دانشگاه با داشتن مدرک دیپلم نظری و احراز شرایط عمومی، می توانند در سایت نیروی انتظامی نسبت به انجام فرایند ثبت نام اقدام نمایند.

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86/