نحوه سواپ کردن آیفون

منظور از SWAP آیفون، تعویض قطعات و آی سی های روی برد است تا برد سوخته، اصلاح شده و اصطلاحا زنده شود. سواپ زمانی انجام می شود که تعمیرکار
"تعمیر آیفون" بخواهد یک آیفون غیر قابل تعمیر را روشن کرده و اطلاعات آن را بازیابی کند.