پس ندادن پول پیش مستاجر

طبق قرارداد، موجر متعهد است که در زمان اتمام اجاره نامه، مبلغ رهن را به مستاجر پس دهد. اما اگر صاحبخانه پول مستاجر را ندهد، آیا مجازاتی برای او در نظر گرفته شده است یا خیر؟
این روند پس گرفتن چه زمانی انجام میشود؟ آیا میتوان قرارداد را لغو کرد؟
https://attorneytelconsulting.com/%D9%BE%D8%B3-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1/