خاطرات نخست وزیر پیشین فرانسه از درایتهای رئیس جمهور چین

زمانی که رئیس جمهور شی جین پینگ با دیگران ارتباط برقرار می کند، رفتاری بسیار مهربانانه دارد.

من کتاب‌های رئیس جمهور شی جین پینگ را خوانده ام مطالب این کتاب بسیار عمیق است

بیشترین واژه ای که در کتاب های او ذکر شده، واژه نوآوری است

رئیس جمهور شی دیدگاه استراتژیک قوی دارد او می تواند هر بار به نکات مهم و کلیدی مساله اشاره کند.

خاطرات ژان پیر رافارین نخست وزیر سابق فرانسه درباره شی جین پینگ