مردی از لارامی - The Man from Laramie 1955

سینمایی - مردی از لارامی - The Man from Laramie 1955 - « ویل لاکهارت» (استوارت) برای یافتن قاتلان برادرش، لارامی را ترک می کند و به کورونادو در نیومکزیکو می رود. در آن جا در می یابد«الک واگومن» عمده ی زمین ها و احشام منطقه را در تملک دارد و با مالک دیگری به نام « خانم کیت کانادی» در گیر شده است... - Gap.im/nama66