استوکلر، مبارز واقعی علیه علفهای هرز مزرعه ذرت

استوکلر که با نام تجاری سورپاس (Surpass) نیز شناخته می شود، یک علف کش انتخابی برای ذرت است. این علف کش به سرعت علف های هرز نازک برگ و پهن برگ و همچنین علف های هرز اویارسلام زرد را در مزارع ذرت از بین می برد. برای خرید علف کش فوق العاده و تضمینی استوکلر با آریا سبز تماس بگیرید. 0914964374 و 09146740450 _ www.ariasabz.com