اضافه کردن سوپر 2 به کندوی زنبورعسل

آموزش جامع زنبورداری
02128423118 - 09130919446,7,8
سرفصل ها :
آموزش نگه داری زنبور عسل در فصل های مختلف و روش تغذیه زنبور در فصل های مختلف
آموزش مدیریت شرایط در صورت بروز بیماری های کندو و زنبور عسل
بررسی ابزار زنبورداری
برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران 118فایل تماس بگیرید
www.118File.com