کتاب اولین بیت سلام - انتشارات امید سخن

نقد کتاب شعر اولین بیت سلام، توسط استاد ایرج آقایاری
جهت تهیه و خرید این کتاب شعر می توانید به سایت انتشارات امید سخن به آدرس http://www.moalefyar.ir/ مراجعه فرمایید.