اظهارات وزیرکشوردرخصوص آخرین وضعیت حادثه برای هلی‌کوپتررییس جمهور

آخرین وضعیت حادثه برای هلی‌کوپتررییس جمهور