اگه قبول نشی چی؟

َبرای رسیدن به #هدفت انقدر باید ردت کنن تا آخر بهترین ورژن خودت رو به نمایش بزاری ؟ ‌

#شکست و پذیرفته نشدن برای شما پایان مسیره ؟ به نظرتون تا کجا باید ادامه داد ؟‌