پورتلند تریل بلیزرز - بروکلین نتس / ۲۱ فوریه ۲۰۱۹

فول گیم پورتلند تریل بلیزرز - بروکلین نتس / ۲۱ فوریه ۲۰۱۹