کرونا نزدیک مرز های ایران شد

توضیحات سخنگوی وزارت بهداشت درباره اقدامات برای مقابله با شیوع ویروس کرونا را مشاهده می کنید.