کتاب‌های جذاب و مفید برای کودکان

کتاب‌های جذاب و مفید برای کودکان باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟