(ویدئو)پژوهش علمی بر فراز چومولانگما

یکی از اصلی ترین وظایف دومین گروه کاوش و پژوهش علمی در فلات تبت بررسی تغییرات آب و هوایی و محیطی در فلات «چینگ های-تبت» بود. نمونه های گرفته شده از هسته یخ ها تغییراتی را در وضعیت آب و هوایی و محیط زیست آشکار می کنند که دامنه آن تا هزاران سال پیش برمی‌ گردد. ثبت تأثیر فعالیت های انسانی می تواند نقش حیاتی در پژوهش های مربوط به گرمایش زمین داشته باشد.