مرکز خوشنویسی

تخصص مجتبی کرمی در خوشنویسی در چندین سبک متفاوت از خوشنویسی و هنرهای کلاسیک ایرانی منجر به خلق آثاری دو زبانه و گاه چند زبانه و در واقع تلفیقی گویا از چند هنر کلاسیک غربی و شرقی شد و این سبک از سبکهای بارز او گردید و تاکنون توانسته صدها اثر خوشنویسی دو زبانه را خلق نماید. آثاری همچون رباعیات حکیم عمر خیام به ده زبان مختلفشاهنامه فردوسی دو زبانه (فارسی و انگلیسی) گزیده آیات قرآن کریم چهار زبانه می باشد.