گزارش تصویری از حضور ورزشکاران در مراسم جهانی اربعین

گزارش تصویری از حضور ورزشکاران در مراسم جهانی