زن دوّم می گیری ؟! . پس بخور !.

این مرد عمّانی ، در شب ازدواج دوّمش ،
توسّط همسر اوّل خود ، از خجالت درمی آید !.
طبق آمار ، زنان عرب ، بیشترین آمار کتک زدن
مردان را ، در جهان دارند ! .
در کشور مصر ، ۶۶ درصد مردان ،
توسّط زنانشان ، کتک می خورند ! .
جایی پخش نکنین ، بدآموزی داره ! .