تا دو ماه دیگر واردات واکسن روسی ادامه دارد

رییس سازمان غذا و دارو: تا دو ماه دیگر واردات واکسن روسی ادامه دارد