اين کليپ رو ببينيد تا گرفتار اشخاصی که ادعای کرامت و ارتباط با اولياء الله دارن نشين