ایران تا زمستان به واکسن کرونا دست پیدا می‌کند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره دستیابی به واکسن کرونا در زمستان امسال صحبت کرد.