تصادف زنجیره‌ ای در صبح برفی بزرگراه حکیم - تهران

صبح امروز تصادف زنجیره ای در بزرگراه حکیم رخ داده است . منبع: صداوسیما