نوای "ها علی بشر کیف بشر ؟" _ حاج محمود کریمی

عبارت " ها علی بشر کیف بشر " ، بخشی از
یک شعر عربی است ، که در مقام مدح
حضرت امیر (ع) ، سروده شده است .
بیت نخست این شعر ، این است :
هَا عَلِی بَشَر کَیفَ بَشَر ؟
رَبُّهُ فِیهِ تَجَلَّی وَ ظَهَر
ترجمه :
بدان ! ، علی (ع) ، انسان است ، امّا ،
چگونه انسانی ؟ (کنایه از شگفت انگیز بودن
امام علیه السّلام )
خداوند ، در علی (ع) ؛ متجلّی شده است
( علی علیه السّلام ، تجلّی خداوند است )
یکی از شعرای فارسی زبان هم ،
مطابق این بیت ، چنین گفته است :

هان ! ، علی ؛ باشد بشر ، امّا چسان ؟
در علی ، پروردگارش ، شد عیان