آبنما و راه آب سنگی شاهنامه مشهد www.Abonoor.ir

این پروژه در شاهنامه مشهد راه اندازی و اجرا شد
در این پروژه از نازل های سنگی که توسط این شرکت ساخته شده است استفاده گردید