سامانه بارشی جدید امروز از سمت شمال‌غرب

سامانه بارشی جدید امروز از سمت شمال‌غرب وارد کشور می‌شود