خارج از دید 11

مجموعه « خارج از دید » به روایت جز به جز آنچه که در جریان انتخابات سال 1388 و آشوب های پس از آن به وقوع پیوست، می پردازد - کارگردان : مهدی نقویان / ق 11 - https://eitaa.com/enqlab / https://Gap.im/enqelab