به کم کردن مقدار جریمه در دادگاه CAS خوشبینم

صحبتهای روزبه وثوق احمدی، رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال درباره جریمه پرونده ویلموتس