need در جملات انگلیسی

یکی از کاربردهای لغت پرکاربرد need در جمله همراه با شکل ing دار فعل است که باعث ایجاد یک جمله با ساختار،مفهوم و معنی مجهول می شود.